Brian Boru’s March − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Brian Boru’s March

Brian Boru’s March》是为苏格兰风笛整理的6/8拍进行曲乐谱。此乐谱来自爱尔兰。此曲为传统音乐。

作曲 传统
改编 Bruno Thomas
地区 欧洲欧洲 > 爱尔兰爱尔兰
风格 6/8拍进行曲
乐器 苏格兰风笛
调性 C小调
节拍 6/8
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
gif Brian_Boru’s_March.gif  10.79 KiB

Brian Boru’s March


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。