Dañs Plean − Breizh Partitions
菜單正文

Breizh Partitions

凱爾特音樂免費樂譜

Breizh Partitions

Dañs Plean

Dañs Plean」是為佈列塔尼雙簧管、蘇格蘭風笛和佈列塔尼低音雙簧管整理的Dañs Treger樂譜。此樂譜來自特雷吉耶地區。傳統和Stéven Le Nahélec作曲(2004)。

作曲 傳統和Stéven Le Nahélec(2004年)
改編 Stéven Le Nahélec
地區 歐洲歐洲 > 法國法國 > 布列塔尼布列塔尼 > 特雷吉耶地區特雷吉耶地區
風格 Dañs Treger
樂器 佈列塔尼雙簧管(2)蘇格蘭風笛(3)佈列塔尼低音雙簧管
調性 降B大調
節拍 4/4
速度 ♩=118
下載次數 45997
授權 Creative Commons BY-NC-SA Creative Commons BY-NC-SA

下載

格式 下載 大小
midi Dañs_Plean_1_2.mid  2.30 KiB
  Dañs_Plean_2_2.mid  4.75 KiB
nwc Dañs_Plean_1_2.nwc  715 字節
  Dañs_Plean_2_2.nwc  1022 字節
MP3 Dañs_Plean.mp3  1.47 MiB
ogg Dañs_Plean.ogg  1.49 MiB
pdf Dañs_Plean_1_2.pdf  32.28 KiB
  Dañs_Plean_2_2.pdf  44.47 KiB

Dañs_Plean_1_2.mid

Dañs_Plean_2_2.mid

Dañs_Plean.mp3

Dañs_Plean.ogg

Dañs Plean - 1
Dañs Plean - 1

本網站所有樂譜均可免費下載,但部分樂譜可能受著作權保護。
如有類似情形,請聯繫網站管理員,相關樂譜將即刻撤除。