Weißenberger Bayrisch − Breizh Partitions
菜单正文

Breizh Partitions

凯尔特音乐免费乐谱

Breizh Partitions

Weißenberger Bayrisch

Weißenberger Bayrisch》是为小提琴和吉他整理的Zwiefache乐谱。此乐谱来自巴伐利亚。此曲为传统音乐。

作曲 传统
地区 欧洲欧洲 > 德国德国 > 巴伐利亚巴伐利亚
风格 Zwiefache
乐器 小提琴吉他
调性 G大调
授权 未知授权

下载

格式 下载 大小
gif Weißenberger_Bayrisch.gif  5.48 KiB
midi Weißenberger_Bayrisch.mid  590 字节

Weißenberger_Bayrisch.mid

Weißenberger Bayrisch


本网站所有乐谱均可免费下载,但部分乐谱可能受著作权保护。
如有类似情形, 请联系网站管理员,相关乐谱将即刻撤除。